Είναι λογικό να πληρώνονται επιπλέον οι ανάδοχοι για ήδη εκτελεσμένες συμβατικές εργασίες;

Απόψεις επί της εγκυκλίου Ε18/2014 του τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

 του Αριστοτέλη Ζαχαρόπουλου, Πολιτικού Μηχανικού

ARTA_04

Η Εγκύκλιος με αριθμ. Ε18/2014 (αρ. πρωτ. Δ11γ/ο/6/7/24.09.2014 και ΑΔΑ: Ω8ΘΛ1-ΤΘΥ), παρέχει πρόσθετες οδηγίες και διευκρινήσεις στην Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Δ11γ/0/9/7/07.02.2013 του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 363) με θέμα “Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών”, σχετικά με τον προσδιορισμό της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια, ως εξής: “[…] Β. Πρόσθετες οδηγίες και διευκρινήσεις. Στα ΝΕΤ αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορική δαπάνη υπολογίζεται κατά περίπτωση βάσει των τοπικών συνθηκών του έργου (μέση απόσταση μεταφοράς, χαρακτηριστικά οδικού δικτύου κ.λπ.) και προστίθενται στην “τιμή βάσεως” των άρθρων που επισημαίνονται με αστερίσκο, τα οποία στο περιγραφικό τους μέρος αναφέρουν “με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση”. […] Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν ο όρος “οποιαδήποτε απόσταση” που αναγράφεται στο περιγραφικό μέρος των ΝΕΤ του έργου έχει την έννοια ότι πηγές λήψης και απόθεσης των υλικών, το οδικό δίκτυο της περιοχής και το κέντρο βάρους (λήψης ή ενσωμάτωσης) των υλικών παραμένουν όπως είχαν ληφθεί υπόψη στη μελέτη και κατά την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης από την Αναθέτουσα Αρχή. Κατ’ ουσίαν δηλαδή σημαίνει “σε οποιαδήποτε απόσταση σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης”. Εάν μετά την δημοπράτηση του έργου διαφοροποιηθούν οι αποστάσεις μεταφορών ή οι συνθήκες διακίνησης που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, για λόγους μη οφειλόμενους στον Ανάδοχο (απαίτηση χρήσης νέων δανειοθαλάμων, αποθεσιοθαλάμων, λατομείων, συγκροτημάτων κ.λπ., λόγω αλλαγής περιβαλλοντικών όρων, απαιτήσεων αδειοδοτήσεων, διακοπής λειτουργίας κ.λπ.), τεκμηριώνεται η έγκριση πρόσθετης αποζημίωσης για την αντιμετώπιση “απρόβλεπτων και επιγενόμενων συνθηκών”, με την σύνταξη ΑΠΕ κατά τις ισχύουσες διατάξεις”.

Οι προαναφερθείσες διατάξεις έχουν οδηγήσει τους αναδόχους δημοσίων έργων σε αιτήματα για σύναψη Συμπληρωματικών Συμβάσεων λόγω ύπαρξης απρόβλεπτων περιπτώσεων, ζητώντας πρόσθετη αποζημίωση για μεταφορικό έργο σε ήδη εκτελεσμένες συμβατικές εργασίες (κυρίως για εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών),

Τα υπόψη αιτήματα είναι παράνομα σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία (άρθρο 25 παρ. 4α του ΠΔ 60/2007 και άρθρο 57 του Ν. 3669/08) αλλά και με την πάγια νομολογία (βλ. σχετικά ΕΣ Κλιμάκιο Ε’ Πράξεις 479/2010 και 69/2009)διότι δεν αφορούν σε συμπληρωματικές εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης οι οποίες προέκυψαν από απρόβλεπτες περιστάσεις μετά την έναρξη εκτέλεσης του έργου και οι οποίες είναι δυνατόν να ενταχθούν σε ΣΣΕ.

Επισημαίνεται επίσης ότι στα περιγραφικά τιμολόγια μελέτης, το κόστος μεταφοράς υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών έχει ήδη προϋπολογισθεί πριν την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και μάλιστα ανεξαρτήτως της απόστασης μεταφοράς που εν τέλει ο ανάδοχος θα κληθεί να καλύψει. Το γεγονός ότι η εν λόγω δαπάνη έχει προϋπολογισθεί δεν επιτρέπει την συναγωγή του συμπεράσματος ότι οι πρόσθετες δαπάνες μεταφοράς υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών συνιστούν αναγκαίες συμπληρωματικές εργασίες η διενέργεια των οποίων απαιτείται λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου, ήτοι λόγω αιφνίδιων πραγματικών γεγονότων που επηρεάζουν την τεχνική αρτιότητα του έργου και αντικειμενικά, σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εξαρχής και να ενταχθούν στην συναφθείσα σύμβαση (βλ. ΕΣ Πράξη Ε’ Κλιμακίου 475/2010). Σε κάθε περίπτωση, η μεταβολή του κόστους μεταφοράς ανάγεται στον επιχειρηματικό κίνδυνο του αναδόχου, ο οποίος προχωρά στην υποβολή οικονομικής προσφοράς συνυπολογίζοντας και την πιθανότητα μεταβολής του εν λόγω κόστους.

Σημειώνεται, επιπροσθέτως, ότι με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο υπ’ αριθμ. Ε18/2014, σε σχέση με την ερμηνεία του όρου “οποιασδήποτε απόστασης”, που απαιτείται να διανυθεί για την μεταφορά υλικών και ενδεχομένως να διαφοροποιηθεί – μετά τη δημοπράτηση του έργου – σε σχέση με εκείνη που εφαρμόσθηκε κατά την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου, για λόγους μη οφειλόμενους στον ανάδοχο “τεκμηριώνεται η έγκριση πρόσθετης αποζημίωσης για την αντιμετώπιση “απρόβλεπτων και επιγενόμενων συνθηκών”, με την σύνταξη Α.Π.Ε. κατά τις ισχύουσες διατάξεις, διατυπώνεται άποψη ότι τεκμαίρεται ότι συντρέχει η προϋπόθεση (β) του άρθρου 25, παρ. 4, περ. α’ του π.δ. 60/2007 περί απρόβλεπτης περίστασης όσον αφορά τυχόν δαπάνες μεταφορές υλικών. Συνεπώς, η ανωτέρω εγκύκλιος προχωρά σε διασταλτική ερμηνεία του περιεχομένου της προϋπόθεσης των “απρόβλεπτων περιστάσεων”, η συνδρομή της οποίας πλέον θα τεκμαίρεται και δεν θα αιτιολογείται κατά περίπτωση ειδικώς και επαρκώς, θίγοντας κατά τον τρόπο αυτό τις θεμελιώδεις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στις διαδικασίες για την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων και του ελεύθερου ανταγωνισμού και αλλοιώνοντας κατ’ ουσίαν το περιεχόμενο των διατάξεων του άρθρου 25, παρ. 4, περ. α’ του π.δ. 60/2007.

Συμπερασματικά θεωρώ ότι η υπόψη εγκύκλιος Ε18/2014 πρέπει να ανακληθεί άμεσα και να αναδιατυπωθεί , επειδή με τις προαναφερθείσες διατάξεις της “ανοίγουν οι πόρτες” για παράνομες διεκδικήσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε όλα τα εκτελούμενα έργα της Ελληνικής Επικράτειας.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.