Μόλις πέταξαν όλους τους μηχανικούς εκτός ΕΣΠΑ!

Σχόλιο: Μόλις πέταξαν όλους τους μηχανικούς εκτός προγράμματος !
Θα επανέλθουμε με αναλυτική ανακοίνωση για το ΕΣΠΑ τον Συριζα και τον διωγμό των μηχανικών από την χώρα !

ελπιδα

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

22/3/2016

Εκδόθηκε στις 21/3/2016 απόφαση για την τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014–2020.

Το αρχείο της απόφασης με τα σημεία τροποποίησης και η τροποποιημένη πρόσκληση με τα παραρτήματα της έχει αναρτηθεί στην παρουσίαση του προγράμματος στο espa.gr εδώ.

Συνοπτικά οι τροποποιήσεις αφορούν στα εξής:

1. Προσθήκη συγκεκριμένης ώρας λήξης υποβολής επενδυτικών σχεδίων στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων (ημ/νια λήξης 27/04/2016 και ώρα 17:00).

2. Τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών στην Παράγραφο 1 «Τίτλος και περιγραφή της ∆ράσης» του Κεφαλαίου Ι.1.2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ∆ΡΑΣΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης, για λόγους διευκόλυνσης των επενδυτών. Ορίζεται η 17/3/2016.

3. Διόρθωση στο σημείο 5 του Κεφαλαίου Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» της λέξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ αντί του ορθού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και την προσθήκη περιορισμού ως προς τον ΚΑΔ.

Συγκεκριμένα για την Κατηγορία Β ισχύει επιπλέον το εξής: «Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να γίνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ που διέθετε/αν ήδη ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου ως ατομικοί επιχειρηματίες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (θα πρέπει να είναι διαφορετικός/οί σε πρωτοβάθμιο επίπεδο).»

4. Προσθήκη διευκρίνισης στο σημείο 4 του Κεφαλαίου Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» και συγκεκριμένα ότι από τις επιχειρηματικές μορφές που μπορεί να έχει η επιχείρηση που θα συσταθεί εξαιρούνται οι μονοπρόσωπες ΕΠΕ και μονοπροσωπες ΙΚΕ.

5. Προσθήκη περιορισμού στην Αναλυτική Πρόσκληση ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία ∆ράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις στις 11 Φεβρουαρίου 2016.

6. Προσθήκη περιορισμού σημείο 10 στο Κεφάλαιο Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» στην Αναλυτική Πρόσκληση ως εξής:  «10. Ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.» Αντίστοιχα, προστίθεται ένα δικαιολογητικό (βεβαίωση διακοπής εργασιών) στη σελίδα 4, στο Παράρτημα IV «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ» ως σημείο 13.

7. Προσθήκη της λέξης «επιχορηγούμενο» στον τίτλο της τρίτης στήλης του Πίνακα της Παραγράφου Ι.1.6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα ο τίτλος «Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό – ποσό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου» αντικαθίσταται ως εξής: «Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό – ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου. Αντίστοιχα τροποποιείται το πρώτο σημείο της σελίδας 16 μετά τον πίνακα.

8. Προσθήκη διευκρίνισης στην σελίδα 17 της Παραγράφου Ι.1.6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης: «η επιχείρηση που θα συσταθεί θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, εκτός του χώρου της κατοικίας του επαγγελματία (κύριας και δευτερεύουσας) – (Παράρτημα ΙΙΙ- Επιλέξιμες Δαπάνες).»

9. Προσθήκη διευκρίνισης στο πέμπτο σημείο της σελίδας 27 της Παραγράφου Ι 1.12.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή μεταφορά έδρας στην κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα), στην τροποποίηση: Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης, εντός της ίδιας Περιφέρειας.

10. Διόρθωση στις σελίδες της Αναλυτικής Πρόκλησης όπου αναγράφεται εκ παραδρομής ο ΚΑΝ. ΕΕ 1303/2014 αντί του ορθού ΚΑΝ. Ε.Ε. 1303/2013.

11. Τροποποίηση ως προς το Παράρτημα ΙΙ «Επιλέξιμες δραστηριότητες (σύμφωνα με ΚΑ∆)». Συγκεκριμένα, προστίθενται: ΚΑΔ Κτηνιατρικών Δραστηριοτήτων στον Τομέα ΙΓ: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές ∆ραστηριότητες», ΚΑΔ Ναυπήγησης στον Τομέα Γ «Μεταποίηση» και ΚΑΔ Υπηρεσιών λειτουργίας υδατοδρομίων και ποντοπόρων πλοίων στον Τομέα Η «Μεταφορά και Αποθήκευση».

12. Προσθήκη διευκρίνισης στη σελίδα 1, του Παραρτήματος ΙΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ», Παράγραφος 1.1 «Ενοίκια επαγγελματικού χώρου» και συγκεκριμένα ότι: «Η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός του χώρου της κατοικίας -κύριας ή δευτερεύουσας- του επαγγελματία), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της.»

13. Διαγραφή στη σελίδα 9 του Παραρτήματος ΙΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ», Παράγραφος «ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» των λέξεων «υφιστάμενου ή» ώστε να αφορά μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Πρόσκληση για το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (Απόφαση με Α.Π. 667/147/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 001ΚΕ και κωδικό 1337).

Αναλυτικές πληροφορίες για τις τροποποιήσεις δίνονται στο αρχείο της απόφασης με τα σημεία τροποποίησης καθώς και στην τροποποιημένη πρόσκληση με τα παραρτήματά της, που έχει αναρτηθεί στην παρουσίαση του προγράμματος «Νεοφύης Επιχειρηματικότητα» στο espa.gr εδώ.

Το ΤΕΕ χωρίς καμιά ειδοποίηση σταμάτησε την απεργία

Είναι πολύ πιθανό να μην είναι τυχαία η αποκλιμάκωση. Την ώρα που η κυβέρνηση κατηγορεί τις αγωνιζόμενες κοινωνικές κατηγορίες ως συντεχνίες, επιλέγει να συνομιλεί με τα προνομιακότερα και όντως πιο συντεχνιακά τμήματά τους (και τις αντίστοιχες πλειοψηφίες των διοικήσεων των επιστημονικων φορέων) από ό,τι φαίνεται από διαρροεές των τελευταίων ημερών που μιλούν για “μερική αυτονομία του ταμείου των επιστημόνων” (δείτε και το σχετικό ρεπορτάζ από το capital.gr στο τέλος της δημοσίευσης)

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουν διοικητικά οι Μηχανικοί από την Τράπεζα Αττικής!

Ενώ οι ανακεφαλαιοποιήσεις διαδέχονται η μία την άλλη και η κυβέρνηση επιχειρεί να συνεχίσει να παίζει ρόλο δια του ταμείου στην τράπεζα, η διοίκηση αλλάζει, πάντα όμως “σε συνεννόηση με την αντιπροεδρία”, δηλαδή τον Γ.Δραγασάκη
πηγή: news247
Άμεση προτεραιότητα αποτελεί για την Τράπεζα της Ελλάδος και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό SSM η αντικατάσταση του 14μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Αττικής με νέα μέλη, στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης

Ισχυρά κεφαλαιακά η Τράπεζα, ανακοινώνει αύριο αποτελέσματα για το 2015 και εξετάζει νέο ομολογιακό δάνειο.

Στο μικροσκόπιο των εποπτικών της αρχών, δηλαδή της Τραπέζης Ελλάδος και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού SSM, βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Τράπεζα Αττικής, για το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης, δηλαδή επί της ουσίας, για την αλλαγή των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αναλογιστική μελέτη για το ΤΣΜΕΔΕ παρουσιάζει το ΤΕΕ

πηγή: euro2day
Την αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του ταμείου των μηχανικών που εκπόνησε το ΤΕΕ θα παρουσιάσει αύριο, στις 11.00, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γ. Στασινός.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση-χαριστική βολή άφησε πίσω το ΔΝΤ

Μετά την απρόσμενη τροπή που έλαβε ο πρώτος γύρος εξαιτίας των εξωφρενικών απαιτήσεων του ΔΝΤ, η αξιολόγηση έμεινε στη μέση.

Απασφάλισε το ΔΝΤ λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα. Κατέθεσε νέα αντιπρόταση που προβλέπει αφορολόγητο μόλις 4.500 ευρώ από 9.550 ευρώ σήμερα, αφήνοντας «στήλη άλατος» όχι μόνο την ελληνική πλευρά αλλά και την ευρωπαϊκή τρόικα.

Πρόκειται για τη δεύτερη πρόταση-σοκ του Ταμείου μετά από αυτή για αφορολόγητο 7.000 ευρώ, που αν συνδυαστεί με τις αλλαγές στην κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης που «ψήνονται», σημαίνει ότι το νομοσχέδιο με την επικαιροποίηση του μνημονίου που θα έρθει στη Βουλή, αν μη τι άλλο, θα δώσει τη χαριστική βολή στα εισοδήματα της μεσαίας τάξης.

Διαβάστε περισσότερα

Φανερά και κρυφά σχέδια για τα σκουπίδια της Αττικής

πηγή: Έξοδος 133

της Δέσποινας Σπανούδη, μέλους της ΠΡΩΣΥΝΑΤ

Δεν είναι μυστικό για όσους ασχολούνται ότι όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι και στην Αττική, ανακάμπτουν θριαμβευτικά εργολαβικά σχέδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Σχέδια που στηρίζονται στη διαιώνιση των σύμμεικτων σκουπιδιών, αντί της ανακύκλωσης. Σχέδια που θα διασφαλίζουν υπερκέρδη με την κατασκευή εργοστασίων «επεξεργασίας», που κατά βάση παράγουν σκουπίδια για κάψιμο και σκουπίδια για θάψιμο. Η λειτουργία αυτών των εργοστασίων θα αυξήσει κατακόρυφα τα δημοτικά τέλη τα περισσότερα από τα οποία θα καταλήγουν στις τσέπες των εθνικών εργολάβων.

Διαβάστε περισσότερα

Σε υψηλό πέντε μηνών οι κατασκευές νέων κατοικιών στις ΗΠΑ

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών διαμορφώθηκαν τον Φεβρουάριο οι κατασκευές νέων κατοικιών στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των νέων κατασκευών ενισχύθηκε κατά 5,2% στα 1,18 εκατ., έναντι 1,15 εκατ. των εκτιμήσεων.

Οι άδειες οικοδομήσεως παράλληλα, αυξήθηκαν κατά 3,2% στα 1,17 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική συνάντηση συλλογικοτήτων για ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων

πηγή: ΠΡΩΣΥΝΑΤ

Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ (Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων) προσκαλεί σε πανελλαδική συνάντηση συλλογικοτήτων για ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων, με θέμα: «Τα κινήματα μπροστά στην πρόκληση της δημόσιας, αποκεντρωμένης διαχείρισης». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων της ΠΟΕ ΟΤΑ (Καρόλου 24, πλατεία Καραϊσκάκη, σταθμός μετρό «Μεταξουργείο»), το Σάββατο 2/4/2016 και την Κυριακή 3/4/2016.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα αρχιτεκτονικής από το στρατόπεδο του Καλαί

πηγή: pass-world

Το στρατόπεδο προσφύγων του Καλαί είναι κάτι περισσότερο από παραγκούπολη, κάτι περισσότερο από πόλη, είναι ένα εργαστήριο της πόλης του 21ου αιώνα. Πολυπολιτισμική, αλληλέγγυα, οικολογική, δυναμική, γεμάτη συμπάθεια, αλλά επίσης βρόμικη, χαοτική και ανεπαρκώς εξοπλισμένη, η «ζούγκλα» του Καλαί δεν δημιουργήθηκε μέσα από κάποιο ουτοπικό ιδεώδες, αλλά από εκείνο το μείγμα του τυχαίου και της ανάγκης που γέννησε όλες τις μεγάλες πόλεις στην ιστορία. Είναι ένα χωριό του κόσμου, μια γειτονιά της ανθρωπότητας, μια συνάντηση των κοινωνιών.


Του Cyrille Hanappe


Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό: Γιατί σιωπούν οι πολίτες, οι οικολόγοι, οι αριστεροί;

του Πάνου Τότσικα από το TVXS

Το ζήτημα του Ελληνικού βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Η κυβέρνηση, με  όργανα το ΤΑΙΠΕΔ, την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε και την λεγόμενη «Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων», προωθεί  μια «βελτιωμένη εκδοχή» των σχεδίων Λάτση, παζαρεύοντας με τους δημάρχους της περιοχής.  Παράλληλα, μέσα από στημένες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται η αποδοχή της «ιδιωτικοποίησης» ως μόνης λύσης…

1 2 3 4