Εγκλημα στην… Εγνατία οδό

της Χαράς Τζαναβάρα από την  Εφημερίδα των Συντακτών

«Οικονομικό έγκλημα» χαρακτηρίζουν οι εργαζόμενοι στην «Εγνατία Οδό» την παραχώρηση σε ιδιώτες του ολοκληρωμένου αυτοκινητόδρομου. Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, ο διαγωνισμός περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα.

Τα 100 εκατ. ευρώ που θα εισπραχθούν θα κατατεθούν κατ’ ευθείαν στο ταμείο του εξωτερικού για την εξυπηρέτηση του χρέους και ένα ποσοστό από τα ετήσια έσοδα των διοδίων θα δίνεται στο Δημόσιο.

Μόνο τα έσοδα από τους επτά σταθμούς διοδίων ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ τον χρόνο. 

Διαβάστε περισσότερα

Ξεπουλάνε

πηγή: ThePressProject
Στις 29 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας (ΚΣΔΑΔΠ) με σκοπό να τακτοποιηθούν διάφορες εκκρεμότητες που αφορούν 10 ιδιωτικοποιήσεις, την ώρα που το ΤΑΙΠΕΔ προσβλέπει το 2016 σε ολοκλήρωση διαγωνισμών που θα του αποφέρουν έσοδα ύψους 2,6 δισ. ευρώ

ΤΑΙΠΕΔ: Στα σκαριά μεγάλο logistics center στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

όπως είχαμε επισημάνει, και σε προηγούμενο δημοσίευμα στη σελίδα της Τομής,
Η κυβέρνηση δε φάινεται να αρκείται σε μια λογική εφαρμογής του μνημονίου αναπαράγοντας τις πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων αλλά κινείται στην κατεύθυνση της εμβάθυνσης του αστικού εκσυγχρονισμού προχωρώντας το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και μετατρέποντας την Ελλάδα σε διαμετακομιστικό κόμβο (όπως φαίνεται από τις στρατηγικές επιλογές του ξεπουλήματος του ΟΛΠ αλλά και των συμφωνιών τύπου HP). Όλη η πολιτική της πλέον περιστρέφεται γύρω από την εγκαθίδρυση διευκολύνσεων και την άρση περιορισμών που ως τώρα αντιμετώπιζε το κεφάλαιο, ενώ παράλληλα μεταφέρουν πόρους και ισχύ σε πόλους εκτός της χώρας (ενώ όσοι βαθμοί ελευθερίας παραμένουν ανοιχτοί στο εσωτερικό αναδιανέμονται ώστε να εξυπηρετούν τα στρατηγικά συμφέροντα των κυρίαρχων τάξεων).
Αθήνα
Στα σκαριά βρίσκεται σχέδιο για τη δημιουργία μεγάλου εμπορευματικού σταθμού logistics δίπλα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τομέας για τον οποίο ενδιαφέρονται έντονα αμερικανικά κεφάλαια.

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορείς να πουλήσεις κάτι που δεν σου ανήκει

από το ιστολόγιο του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας και οι φορείς της πόλης καλούν τους κατοίκους σε γενικό ξεσηκωμό για να διεκδικήσουμε:

•          Την ακύρωση του Διαγωνισμού για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του ΟΛΠ και την απομάκρυνση από κάθε πιθανό σχέδιο ιδιωτικοποίησης.

•          Την οριστική εξαίρεση από το πακέτο πώλησης των ήδη παραχωρηθέντων από τον ΟΛΠ περιοχών του Δήμου μας: δηλαδή τον  αρχαιολογικό χώρο στο Καστράκι, τον πεζόδρομο της οδού Καζαντζάκη, το λιμανάκι του Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι, το οικόπεδο τεσσάρων στρεμμάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

•          Την οριστική παραχώρηση στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας της παραλιακής μετόπης της πρώην βιομηχανικής ζώνης Δραπετσώνας (Λιπάσματα) και την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας για την αναθεώρηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.

•          Την οριστική παραχώρηση στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας των κτισμάτων της ονομαζόμενης πολιτιστικής ακτής που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την παραλιακή μετώπη της Δραπετσώνας

Δήλωση του Δημάρχου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Χ. Βρεττάκου

(υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση αυτή έρχεται μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που αναιρούσαν τα βήματα στην κατεύθυνση της ανάπλασης)

Έντονη φημολογία των τελευταίων ωρών θέλει τη Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ και την υπηρεσιακή κυβέρνηση, στα πλαίσια της προσπάθειας τους να προχωρήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα στο ξεπούλημα του πρώτου λιμανιού της χώρας, γιατί αυτό επιβάλλει το μνημόνιο που ψηφίστηκε από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, να προχωρά σε σύμβαση παραχώρησης των εκτάσεων του ελληνικού δημοσίου στον Ο.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Από το ΤΑΙΠΕΔ στο νέο ταμείο υφαρπαγής της δημόσιας περιουσίας

Δελτίο Τύπου της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ

Το νέο Τα­μείο Υφαρ­πα­γής της Δη­μό­σιας Πε­ριου­σί­ας (ΤΥΔΠ) απο­τε­λεί δυ­σμε­νέ­στε­ρη με­ταλ­λα­γή του γνω­στού ΤΑΙ­ΠΕΔ (Τα­μείο Αξιο­ποί­η­σης Ιδιω­τι­κής Πε­ριου­σί­ας του Δη­μο­σί­ου), το οποίο ιδρύ­θη­κε με τον μνη­μο­νια­κό νόμο 3986/2011, σε εφαρ­μο­γή του Με­σο­πρό­θε­σμου Πλαι­σί­ου Δη­μο­σιο­νο­μι­κής Στρα­τη­γι­κής 2012-2015, με σκοπό το προ­ϊ­όν της  δρα­στη­ριό­τη­τάς του να χρη­σι­μο­ποιεί­ται απο­κλει­στι­κά για την απο­πλη­ρω­μή του δη­μό­σιου χρέ­ους της χώρας (αρθ. 1  παρ. 2).

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που είδαν το φως της δη­μο­σιό­τη­τας  σχε­τι­κά με τις ση­με­ρι­νές συμ­φω­νί­ες : Η Ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση δε­σμεύ­ε­ται να ανα­πτύ­ξει ένα ση­μα­ντι­κά ενι­σχυ­μέ­νο πρό­γραμ­μα ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων με βελ­τιω­μέ­νη δια­χεί­ρι­ση. Πο­λύ­τι­μα ελ­λη­νι­κά πε­ριου­σια­κά στοι­χεία θα με­τα­φερ­θούν σ’ ένα ανε­ξάρ­τη­το τα­μείο που θα ρευ­στο­ποιεί τα πε­ριου­σια­κά στοι­χεία μέσω ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων και άλλων μέσων. Η ρευ­στο­ποί­η­ση των πε­ριου­σια­κών στοι­χεί­ων θα απο­τε­λέ­σει πηγή για την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη απο­πλη­ρω­μή του νέου δα­νεί­ου από τον Ευ­ρω­παϊ­κό Μη­χα­νι­σμό Στή­ρι­ξης και θα πα­ρά­γει κατά τη διάρ­κεια ισχύ­ος του νέου δα­νεί­ου ένα σκο­πού­με­νο σύ­νο­λο 50 δις ευρώ, εκ των οποί­ων 25 δις θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για την απο­πλη­ρω­μή της ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­σης τρα­πε­ζών και άλλων πε­ριου­σια­κών στοι­χεί­ων και 50%  από κάθε ευρώ που απο­μέ­νει (π.χ. 50% των 25 δις €) θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για τη μεί­ω­ση του χρέ­ους ως προς το ΑΕΠ, το δε υπό­λοι­πο θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για επεν­δύ­σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο