Σφυρηλατώντας την Αλληλεγγύη, παίρνοντας θέση για το Παλαιστινιακό

Της Εύας Παπατζανή , από το rproject

Η Διεθνής Ομάδα Κριτικής Γεωγραφίας ψηφίζει με συντριπτική πλειοψηφία την έγκριση Ακαδημαϊκού Μποϋκοτάζ του Ισραήλ στο έβδομο συνέδριό της. Μετάφραση/Ανταπόκριση από το 7o Διεθνές Συνέδριο Κριτικής Γεωγραφίας (ICCG2015), 26-30 Ιουλίου 2015, Ραμάλα, Παλαιστίνη: Εύα Παπατζανή

palaistinian_olidarity

Δελ­τίο Τύπου, 13 Οκτω­βρί­ου 2015.

Το πε­ρα­σμέ­νο κα­λο­καί­ρι η Διε­θνής Ομάδα Κρι­τι­κής Γε­ω­γρα­φί­ας (International Critical Geography Group, ICGG)[1] συ­γκά­λε­σε το 7ο της Συ­νέ­δριο στην κα­τε­χό­με­νη πόλη της Ρα­μά­λα, στην Πα­λαι­στι­νή. Ακο­λου­θώ­ντας μια πα­ρά­δο­ση δύο δε­κα­ε­τιών και σχε­δόν τρία χρό­νια προ­ε­τοι­μα­σί­ας, το συ­νέ­δριο[2] έφερε σε επαφή επι­στή­μο­νες και ακτι­βι­στές, στρα­τευ­μέ­νους στην κα­τα­πο­λέ­μη­ση της κοι­νω­νι­κής κα­τα­πί­ε­σης και εκ­με­τάλ­λευ­σης.

Αυτή ήταν η πρώτη μας συ­γκέ­ντρω­ση στη Μέση Ανα­το­λή, ιδιαί­τε­ρα με­τα­σχη­μα­τι­στι­κή για όλους τους συμ­με­τέ­χο­ντες. Μαζί ανοί­ξα­με μια νέα οπτι­κή για την κρι­τι­κή γε­ω­γρα­φία η οποία είναι και επί­και­ρη αλλά ήταν και ανα­γκαία εδώ και πολύ καιρό. Το πρό­γραμ­μά[3] μας των 5 ημε­ρών (και 6 νυ­χτών) ήταν γε­μά­το με συ­ναρ­πα­στι­κές και γε­μά­τες τροφή για σκέψη εμπει­ρί­ες γύρω από τη θε­μα­τι­κή «Precarious Radicalismon Shifting Grounds: Towards a Politics of Possibility» («Επι­σφα­λής Ρι­ζο­σπα­στι­σμός σε Κι­νού­με­να Εδάφη: Προς μία Πο­λι­τι­κή της Δυ­να­τό­τη­τας»). Σπά­ζο­ντας τα όρια των υπαρ­χό­ντων ακα­δη­μαϊ­κών πα­ρα­δειγ­μά­των, μοι­ρα­στή­κα­με ανα­λύ­σεις για την καλ­πά­ζου­σα κρίση του κε­φα­λαί­ου, του χώρου, του σώ­μα­τος και της φύσης και εξε­ρευ­νή­σα­με τρό­πους για τη με­τα­τρο­πή της σε στιγ­μές πο­λι­τι­κής δυ­να­τό­τη­τας, επα­να­συν­δέ­ο­ντας τον ακα­δη­μαϊ­σμό με την αλ­λη­λεγ­γύη και τον αγώνα.

Όλοι μαζί 400 ακα­δη­μαϊ­κοί, ακτι­βι­στές και δη­μό­σια πρό­σω­πα από πάνω από 40 χώρες, κα­τα­πιά­στη­καν ενερ­γη­τι­κά με θέ­μα­τα πάνω σε, αλλά και πέρα από τα βίαια μέ­τω­πα των τα­ξι­κών, έμ­φυ­λων, εθνο­τι­κών, σε­ξουα­λι­κών και αποι­κια­κών διαι­ρέ­σε­ων. Επί­σης  κά­να­με ση­μα­ντι­κά βή­μα­τα πέρα από τη συ­ζή­τη­ση και το διά­λο­γο πάνω στη δια­νοη­τι­κή μας ερ­γα­σία, προς μια συ­μπα­γή και συλ­λο­γι­κή δράση. Πριν πα­ρευ­ρε­θεί στο συ­νέ­δριο, κάθε συμ­με­τέ­χο­ντας που εγ­γρά­φη­κε, είχε ήδη δη­λώ­σει ότι συμ­φω­νεί με την Πο­λι­τι­κή Δή­λω­ση[4] του συ­νε­δρί­ου, που υπο­στη­ρί­ζει βα­σι­κά δι­καιώ­μα­τα των Πα­λαι­στι­νί­ων. Υπο­στη­ρί­ζο­ντας αυτήν την δή­λω­ση, οι συμ­με­τέ­χο­ντες ανα­γνώ­ρι­ζαν τις ασυμ­με­τρί­ες εξου­σί­ας και τις αδι­κί­ες που κα­θο­ρί­ζουν την ζωή των Πα­λαι­στι­νί­ων, και δή­λω­ναν ότι στέ­κο­νται στην πλευ­ρά των κα­τα­πιε­σμέ­νων. Μέσω της Πο­λι­τι­κής Δή­λω­σης, το συ­νέ­δριο απέ­βα­λε κάθε ψεύ­τι­κη όψη «κα­νο­νι­κό­τη­τας» και ανα­γνώ­ρι­σε ανοι­χτά την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα της αποι­κια­κής κα­τα­πί­ε­σης και των φυ­λε­τι­κών δια­κρί­σε­ων.  Η Πα­λαι­στί­νη δεν είναι άλ­λω­στε, ένας αφη­ρη­μέ­νος γε­ω­γρα­φι­κά τόπος και καμία συ­νά­ντη­ση ή συ­νέ­δριο με συ­νεί­δη­ση, δεν μπο­ρεί να βάλει τον εαυτό του πάνω από τις πο­λι­τι­κές που κα­θο­ρί­ζουν αυτό το πλαί­σιο. Ακόμα πιο ση­μα­ντι­κό, κατά τη διάρ­κεια της τε­λευ­ταί­ας συ­νε­δρί­α­σης, οι σύ­νε­δροι ψή­φι­σαν με συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία ένα ψή­φι­σμα που είχε συ­ντα­χθεί από την ορ­γα­νω­τι­κή επι­τρο­πή του συ­νε­δρί­ου, υπέρ του «Πα­λαι­στι­νια­κού Ακα­δη­μαϊ­κού και Πο­λι­τι­στι­κού Μπο­ϋ­κο­τάζ» («Palestinian Academic and Cultural Boycott» – PACBI)[5], αλλά και υπέρ της ευ­ρύ­τε­ρης  «Boycott Divestment and Sanctions» (BDS)[6] («Μπο­ϋ­κο­ταζ, Απο­ε­πέν­δυ­ση, Κυ­ρώ­σεις») κα­μπά­νιας ενά­ντια στο Ισ­ρα­ήλ. Η Κε­ντρι­κή Επι­τρο­πή της Διε­θνής Ομάδα Κρι­τι­κής Γε­ω­γρα­φί­ας επί­σης υπο­στή­ρι­ξε το ψή­φι­σμα παμ­ψη­φεί.

Το έγ­γρα­φο που ακο­λου­θεί «Σφυ­ρη­λα­τώ­ντας την Αλ­λη­λεγ­γύη, παίρ­νο­ντας θέση για το Πα­λαι­στι­νια­κό», είναι κάτι πα­ρα­πά­νω από ένα ψή­φι­σμα. Είναι την ίδια στιγ­μή μια πο­λι­τι­κή δή­λω­ση αλ­λη­λεγ­γύ­ης στην αντι-αποι­κια­κή μάχη των Πα­λαι­στί­νιων συ­ντρό­φων μας και μια ατζέ­ντα για ένα νέο πα­ρά­δειγ­μα στην κρι­τι­κή γε­ω­γρα­φία που διευ­ρύ­νει ρι­ζι­κά τους σκο­πούς της Διε­θνούς Ομά­δας Κρι­τι­κής Γε­ω­γρα­φί­ας όπως πε­ρι­γρά­φο­νται στην Ιδρυ­τι­κή της Δια­κή­ρυ­ξη[7]. Ο διά­χυ­τος Πα­λαι­στι­νια­κός θυμός και οι δια­δη­λώ­σεις που βλέ­που­με σε όλη την ιστο­ρι­κή Πα­λαι­στί­νη, σε απά­ντη­ση στην εντα­τι­κο­ποί­η­ση από με­ριάς του Ισ­ρα­ήλ της μα­κράς ιστο­ρί­ας εθνο­κά­θαρ­σης,  κα­τε­δα­φί­σε­ων κα­τοι­κιών, κλο­πής γης, κα­τα­στο­λής και φυ­λα­κί­σε­ων, μας υπεν­θυ­μί­ζουν ότι υπάρ­χει μια επι­τα­κτι­κή ανά­γκη για δράση για τον τερ­μα­τι­σμό της αδι­κί­ας στην Πα­λαι­στί­νη. Βα­σι­σμέ­νοι στη δυ­να­μι­κή που δη­μιουρ­γή­θη­κε από το συ­νέ­δριο αλλά και στο ίδιο το ψή­φι­σμα, σκο­πεύ­ου­με να ανοί­ξου­με μια σο­βα­ρή συ­ζή­τη­ση για το BDS και το ακα­δη­μαϊ­κό μπο­ϋ­κο­τάζ στο Ισ­ρα­ήλ, στο πλαί­σιο του Συλ­λό­γου Αμε­ρι­κα­νών Γε­ω­γρά­φων (Association of American Geographers – AAG), της Βα­σι­λι­κής Γε­ω­γρα­φι­κής Εται­ρεί­ας (Royal Geographical Society – RGS), της Διε­θνούς Γε­ω­γρα­φι­κής Ένω­σης (International Geographical Union – ΙGU) και άλλων γε­ω­γρα­φι­κών κοι­νο­τή­των. Έχει έρθει ο και­ρός να προ­ω­θη­θεί η απο-αποι­κιο­ποί­η­ση του τομέα της γε­ω­γρα­φί­ας και μπο­ρού­με να το πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με αυτό εδραιώ­νο­ντας και με­τα­φέ­ρο­ντας τις ιδέες του συ­νε­δρί­ου αλλά και αυτό το ψή­φι­σμα στη δου­λειά μας ως επι­στή­μο­νες, κα­θη­γη­τές και φο­ρείς της αλ­λα­γής.

Η ορ­γα­νω­τι­κή Ομάδα του συ­νε­δρί­ου ICCG 2015.

——–

Σφυ­ρη­λα­τώ­ντας την Αλ­λη­λεγ­γύη, παίρ­νο­ντας θέση για το Πα­λαι­στι­νια­κό

Δή­λω­ση του 7ου Διε­θνούς Συ­νε­δρί­ου Κρι­τι­κής Γε­ω­γρα­φί­ας 2015 (International Conference of Critical GeographyICCG).

ΔΕ­ΔΟ­ΜΕ­ΝΟΥ ΟΤΙ:

Οι Πα­λαι­στί­νιοι ήταν και συ­νε­χί­ζουν εδώ και ένα αιώνα να είναι θύ­μα­τα του Ευ­ρω­παϊ­κού και Αμε­ρι­κά­νι­κου ιμπε­ρια­λι­σμού, της σιω­νι­στι­κής αποι­κιο­κρα­τί­ας, κα­το­χής και απαρτ­χάιντ, που εκ­φρά­ζε­ται με μια επώ­δυ­νη σειρά μορ­φών που πε­ρι­λαμ­βά­νουν αλλά δεν πε­ριο­ρί­ζο­νται σε: εθνο­κά­θαρ­ση, απε­λά­σεις και εκτο­πι­σμούς, Ισ­ραη­λι­νές ενα­έ­ριες και θα­λάσ­σιες επι­θέ­σεις και σφα­γές στη Λω­ρί­δα της Γάζας, συ­νε­χι­ζό­με­νες κα­τε­δα­φί­σεις σπι­τιών, κλοπή γης, ρα­τσι­στι­κούς νό­μους, ελέγ­χους πί­στης κι αφο­σί­ω­σης, ση­μεία ελέγ­χου και το τεί­χος, πο­λι­τι­σμι­κή απαλ­λο­τρί­ω­ση, μια Καφ­κι­κή γρα­φειο­κρα­τία που πε­ρι­βά­λει τις πα­ρα­μι­κρές λε­πτο­μέ­ρειες της κα­θη­με­ρι­νής ζωής και την άρ­νη­ση του δι­καιώ­μα­τος επι­στρο­φής των Πα­λαι­στι­νί­ων προ­σφύ­γων.

ΚΑΙ ΔΕ­ΔΟ­ΜΕ­ΝΟΥ ΟΤΙ:

Σε απά­ντη­ση σε αυτές τις συν­θή­κες, οι Πα­λαι­στί­νιοι έχουν εμπλα­κεί σε μια μα­κρο­χρό­νια, γε­μά­τη κου­ρά­γιο, διε­θνι­κή μάχη για την απε­λευ­θέ­ρω­ση, την κυ­ριαρ­χία, την αυ­το­διά­θε­ση και το δι­καί­ω­μα της επι­στρο­φής. Μια μάχη που είναι βαθιά συν­δε­δε­μέ­νη με μια ευ­ρύ­τε­ρη διε­θνι­στι­κή και αντι-αποι­κια­κή ιστο­ρία και υπο­στη­ρί­ζε­ται από ζω­ντα­νά κι­νή­μα­τα αλ­λη­λεγ­γύ­ης που ασκούν πίεση στο Ισ­ρα­ήλ και τους πο­λι­τι­κούς του συμ­μά­χους για την απο-αποι­κιο­ποί­η­ση της Πα­λαι­στί­νης.

ΚΑΙ ΔΕ­ΔΟ­ΜΕ­ΝΟΥ ΟΤΙ:

Το Ισ­ραη­λι­νό κρά­τος έχει επί­μο­να ακο­λου­θή­σει πο­λι­τι­κές που απο­σκο­πούν στην κα­τα­στρο­φή και κλοπή Πα­λαι­στι­νια­κών χει­ρό­γρα­φων, πε­ριο­δι­κών και βι­βλί­ων, κλεί­σι­μο των Πα­λαι­στι­νια­κών πα­νε­πι­στη­μί­ων, πε­ριο­ρι­σμούς στην κι­νη­τι­κό­τη­τα του πα­νε­πι­στη­μια­κού προ­σω­πι­κού και των φοι­τη­τών,  κα­τα­στρο­φή εκ­παι­δευ­τι­κών υπο­δο­μών, συ­στη­μα­τι­κές δια­κρί­σεις ενά­ντια στους Πα­λαι­στί­νιους φοι­τη­τές, συλ­λή­ψεις και εκτο­πι­σμό του το­πι­κού και διε­θνούς ακα­δη­μαϊ­κού προ­σω­πι­κού. Οι αυ­θαί­ρε­τες συλ­λή­ψεις, κρα­τή­σεις, βα­σα­νι­σμοί και δο­λο­φο­νί­ες Πα­λαι­στί­νιων ακα­δη­μαϊ­κών και υπο­στη­ρι­κτών τους, καθώς και η στο­χο­ποί­η­ση, η κα­τα­στρο­φή υπο­δο­μών και το κλεί­σι­μο και ακα­δη­μαϊ­κών αλλά και πο­λι­τι­στι­κών ιδρυ­μά­των, χρη­σι­μεύ­ουν στο να κα­τα­πνί­ξουν την ακα­δη­μαϊ­κή έρευ­να καθώς και την πο­λι­τι­κή δια­φω­νία στους πα­νε­πι­στη­μια­κούς χώ­ρους και πέρα από αυ­τούς.
ΚΑΙ ΔΕ­ΔΟ­ΜΕ­ΝΟΥ ΟΤΙ:

Το Ισ­ραη­λι­νό ακα­δη­μαϊ­κό κα­τε­στη­μέ­νο (και ει­δι­κά ο το­μέ­ας της γε­ω­γρα­φί­ας) είναι στενά συν­δε­δε­μέ­νο και συ­νέ­νο­χο τμήμα του ισ­ραη­λι­νού κα­θε­στώ­τος, με συ­νει­δη­τή επι­λο­γή και ενερ­γό συμ­με­το­χή. Συ­γκε­κρι­μέ­να, πα­νε­πι­στή­μια, κολ­λέ­για και ερευ­νη­τι­κά κέ­ντρα, πολλά από τα οποία είναι χτι­σμέ­να σε Πα­λαι­στι­νια­κή γη, παί­ζουν κε­ντρι­κό ρόλο στην κα­το­χή της Πα­λαι­στί­νης μέσω της έρευ­νας και ανά­πτυ­ξης στην υπη­ρε­σία των Ισ­ραη­λι­νών ενό­πλων δυ­νά­με­ων, της Ισ­ραη­λι­νής στρα­τιω­τι­κής εκ­παί­δευ­σης και της ανά­πτυ­ξης όπλων και στρα­τιω­τι­κών δογ­μά­των που χρη­σι­μο­ποιού­νται ενά­ντια στους Πα­λαι­στί­νιους.

ΚΑΙ ΔΕ­ΔΟ­ΜΕ­ΝΟΥ ΟΤΙ:

Πάνω από 170 από τα πιο αντι­προ­σω­πευ­τι­κά Πα­λαι­στι­νια­κά συν­δι­κά­τα, ορ­γα­νώ­σεις και πο­λι­τι­κά κόμ­μα­τα ένω­σαν τις δυ­νά­μεις τους στο κά­λε­σμα για πα­γκό­σμια αλ­λη­λεγ­γύη και δράση μέσω του  Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) του Ισ­ρα­ήλ, για να πιέ­σουν να μπει ένα τέλος στην κα­το­χή της Λω­ρί­δας της Γάζας, της Δυ­τι­κής Όχθης συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της ανα­το­λι­κής Ιε­ρου­σα­λήμ, και τα Υψώ­μα­τα του Γκο­λάν, για  ανα­γνώ­ρι­ση των θε­με­λιω­δών δι­καιω­μά­των των Αρα­βο-Πα­λαι­στί­νιων πο­λι­τών του Ισ­ρα­ήλ για πλήρη ισό­τη­τα, και για το σε­βα­σμό, προ­στα­σία και προ­ώ­θη­ση των δι­καιω­μά­των των Πα­λαι­στί­νιων προ­σφύ­γων ώστε να επι­στρέ­ψουν στα σπί­τια και τις ιδιο­κτη­σί­ες τους.
ΚΑΙ ΔΕ­ΔΟ­ΜΕ­ΝΟΥ ΟΤΙ:

Η διε­ξα­γω­γή του 7ο Διε­θνούς Συ­νε­δρί­ου Κρι­τι­κής Γε­ω­γρα­φί­ας στην Πα­λαι­στί­νη, ση­μα­το­δο­τεί την δέ­σμευ­ση των κρι­τι­κών γε­ω­γρά­φων σε ένα πα­γκό­σμιο αντια­ποι­κια­κό κί­νη­μα, σπά­ζο­ντας την απο­μό­νω­ση που έχει επι­βλη­θεί στους Πα­λαι­στί­νιους ως απο­τέ­λε­σμα της σιω­νι­στι­κής αποι­κιο­κρα­τί­ας. Είναι με αυτόν τον τρόπο μια έκ­φρα­ση της επι­θυ­μί­ας μας να καλ­λιερ­γη­θεί και η έρευ­να και η δράση σε κομ­βι­κές πε­ριο­χές πο­λι­τι­κής σύ­γκρου­σης, στην τρέ­χου­σα στιγ­μή εποχή κιν­δύ­νων, με­τά­βα­σης και θε­με­λιώ­δους κοι­νω­νι­κής αλ­λα­γής.

ΚΑΙ ΔΕ­ΔΟ­ΜΕ­ΝΟΥ ΟΤΙ:

Η Ιδρυ­τι­κή Δια­κή­ρυ­ξη της Διε­θνούς Ομά­δας Κρι­τι­κής Γε­ω­γρα­φί­ας (ICGG) «Ένας κό­σμος υπό διεκ­δί­κη­ση!» είναι ένα μα­νι­φέ­στο για τους κρι­τι­κούς γε­ω­γρά­φους που καλεί σε: ανά­πτυ­ξη της ανα­γκαί­ας θε­ω­ρί­ας και της πρα­κτι­κής για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση της κοι­νω­νι­κής εκ­με­τάλ­λευ­σης και κα­τα­πί­ε­σης, άρ­νη­ση της αυ­τό-επι­βαλ­λό­με­νης απο­μό­νω­σης με­γά­λου τμή­μα­τος της ακα­δη­μαϊ­κής έρευ­νας από τις εκά­στο­τε πο­λι­τι­κές συν­θή­κες, την ένωση με τα υπάρ­χο­ντα κοι­νω­νι­κά κι­νή­μα­τα έξω από την πα­νε­πι­στη­μια­κή κοι­νό­τη­τα που απο­σκο­πούν στην κοι­νω­νι­κή αλ­λα­γή, την απαί­τη­ση και την πάλη για κοι­νω­νι­κή αλ­λα­γή με στόχο την κα­τάρ­γη­ση των υπαρ­χό­ντων συ­στη­μά­των κα­πι­τα­λι­στι­κής εκ­με­τάλ­λευ­σης και κα­τα­πί­ε­σης στη βάση του φύλου, της φυλής και της σε­ξουα­λι­κής προ­τί­μη­σης, του ιμπε­ρια­λι­σμού,  του εθνι­κού σω­βι­νι­σμού και της πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής κα­τα­στρο­φής.

ΚΑΙ ΔΕ­ΔΟ­ΜΕ­ΝΟΥ ΟΤΙ:

Σε αυτό το πνεύ­μα, η Πο­λι­τι­κή Δή­λω­ση του 7ου Διε­θνούς Συ­νε­δρί­ου Κρι­τι­κής Γε­ω­γρα­φί­ας ανα­γνω­ρί­ζει αυτές τις επεί­γου­σες πο­λι­τι­κές απτές πραγ­μα­τι­κό­τη­τες και δη­λώ­νει την υπο­στή­ρι­ξή της στον Πα­λαι­στι­νια­κό αντι-αποι­κια­κό αγώνα. Όπως μας θυ­μί­ζει ο Desmond Tutu, «Εάν πα­ρα­μέ­νεις ου­δέ­τε­ρος σε κα­τα­στά­σεις αδι­κί­ας, έχεις δια­λέ­ξει την πλευ­ρά  του κα­τα­πιε­στή».
ΚΑΙ ΔΕ­ΔΟ­ΜΕ­ΝΟΥ ΟΤΙ:

Ακα­δη­μαϊ­κοί, πέρα από όλα τα επι­στη­μο­νι­κά και γε­ω­γρα­φι­κά όρια, έχουν δη­λώ­σει την υπο­στή­ρι­ξή τους στην Διε­θνή Πα­λαι­στι­νια­κή Κα­μπά­νια για το BDS (International Palestinian campaign of Boycott Divestment and Sanctions – BDS) και συμ­με­τέ­χουν στο Πα­λαι­στι­νια­κό Ακα­δη­μαϊ­κό και Πο­λι­τι­στι­κό Μπο­ϋ­κο­τάζ του Ισ­ρα­ήλ (Palestinian Academic and Cultural Boycott of Israel – PACBI). Στους πα­ρα­πά­νω πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται: ο Σύλ­λο­γος Ασια­τι­κών-Αμε­ρι­κα­νι­κών Σπου­δών, ο Σύλ­λο­γος Αμε­ρι­κα­νι­κών Σπου­δών, ο Σύλ­λο­γος Κρι­τι­κών Εθνι­κών Σπου­δών, και άλλοι – για την ολο­κλη­ρω­μέ­νη λίστα βλ.: International Boycott-Related Initiatives[8] στην ιστο­σε­λί­δα του PACBI.

ΚΑΙ ΔΕ­ΔΟ­ΜΕ­ΝΟΥ ΟΤΙ:

Στην τρέ­χου­σα συ­γκυ­ρία, η κα­μπά­νια για το BDS είναι η πρω­ταρ­χι­κή στό­χευ­ση των διε­θνών προ­σπα­θειών αλ­λη­λεγ­γύ­ης στην Πα­λαι­στί­νη, μιας που άλλες μορ­φές διε­θνούς πα­ρέμ­βα­σης, μέσω δια­με­σο­λα­βή­σε­ων, υπο­γρα­φής συν­θη­κών και δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων έχουν μέχρι σή­με­ρα απο­τύ­χει στο να κά­νουν το Ισ­ρα­ήλ να συμ­μορ­φω­θεί με το διε­θνές δί­καιο και να δώσει τέλος στη βία και την κα­τα­στο­λή ενά­ντια στον Πα­λαι­στι­νια­κό λαό.

ΑΠΟ­ΦΑ­ΣΙ­ΖΟΥ­ΜΕ ΟΤΙ:

Η Διε­θνής Ομάδα Κρι­τι­κής Γε­ω­γρα­φί­ας (ICGG) και το Διε­θνές Συ­νέ­δριο Κρι­τι­κής Γε­ω­γρα­φί­ας 2015 (ICCG 2015) στη­ρί­ζουν την Εθνι­κή Επι­τρο­πή Μπο­ϋ­κο­τάζ (Boycott National Committee – BNC) και τον Πα­λαι­στι­νια­κό λαό στην αντια­ποι­κια­κή τους μάχη, συμ­με­τέ­χο­ντας στο κί­νη­μα BDS  ενά­ντια στο κρά­τος του Ισ­ρα­ήλ, μέχρι να επι­τευ­χθούν η απε­λευ­θέ­ρω­ση, η κυ­ριαρ­χία, η αυ­το­διά­θε­ση και η πλή­ρης εφαρ­μο­γή του δι­καιώ­μα­τος επι­στρο­φής του Πα­λαι­στι­νια­κού λαού.

ΕΠΙ­ΠΛΕ­ΟΝ:

Στη­ρί­ζου­με το PACBI και συμ­με­τέ­χου­με στο μπο­ϋ­κο­τάζ των Ισ­ραη­λι­νών ακα­δη­μαϊ­κών και πο­λι­τι­στι­κών ιδρυ­μά­των, τα οποία είναι συ­νέ­νο­χα με τις κα­τα­πιε­στι­κές πρα­κτι­κές και το αποι­κια­κό έργο του κρά­τους του Ισ­ρα­ήλ. Όπως ορί­ζουν και οι κα­τευ­θυ­ντή­ριες γραμ­μές του PACBI, αυτό ση­μαί­νει, με­τα­ξύ άλλων, τη μη συ­νερ­γα­σία με οποιο­δή­πο­τε Ισ­ραη­λι­νό ακα­δη­μαϊ­κό ίδρυ­μα, τους αντι­προ­σώ­πους τους, ή οποιον­δή­πο­τε λει­τουρ­γεί για λο­γα­ρια­σμό της Ισ­ραη­λι­νής κυ­βέρ­νη­σης.

ΕΠΙ­ΠΛΕ­ΟΝ:

Η στάση μας σχε­τι­κά με το BDS και το ακα­δη­μαϊ­κό και πο­λι­τι­στι­κό μπο­ϋ­κο­τάζ, είναι μέρος μιας ευ­ρύ­τε­ρης δέ­σμευ­σης στα αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κά, από-αποι­κιο­κρα­τι­κά, αντι­ρα­τσι­στι­κά, φε­μι­νι­στι­κά και κουίρ κοι­νω­νι­κά κι­νή­μα­τα και αγώ­νες πα­γκο­σμί­ως, ενά­ντια στην αυ­ξα­νό­με­νη κοι­νω­νι­κή, οι­κο­νο­μι­κή και πο­λι­τι­κή επι­σφά­λεια, τον αυ­ξα­νό­με­νο αυ­ταρ­χι­σμό, την κα­τα­πά­τη­ση θε­με­λιω­δών δι­καιω­μά­των, τον εκτο­πι­σμό, τη δο­μι­κή αδι­κία στο Νότο και τον Βορρά, το ρε­βαν­σι­σμό, την συ­νε­χι­ζό­με­νη αποι­κιο­ποί­η­ση του δη­μό­σιου χώρου, της γης και των πόρων, την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των κοι­νών, καθώς και της δο­μι­κής και επι­βαλ­λό­με­νης από το κρά­τος βίας ενά­ντια σε φυ­λε­τι­κά, έμ­φυ­λα και κουίρ σώ­μα­τα, και άλλα στο­χο­ποι­η­μέ­να σώ­μα­τα και κοι­νό­τη­τες.

ΕΠΙ­ΠΛΕ­ΟΝ:

Για να ενερ­γο­ποι­η­θού­με με βάση αυτό το ψή­φι­σμα και να προ­χω­ρή­σου­με τη δια­δι­κα­σία απο-αποι­κιο­ποί­η­σης του τομέα της γε­ω­γρα­φί­ας αλλά και της ακα­δη­μαϊ­κής κοι­νό­τη­τας ως σύ­νο­λο, κα­λού­με την Κε­ντρι­κή Επι­τρο­πή της Διε­θνούς Ομά­δας Κρι­τι­κής Γε­ω­γρα­φί­ας (ICGG) και τους συμ­με­τέ­χο­ντες του συ­νε­δρί­ου να προ­κα­λέ­σουν συ­ζή­τη­ση πάνω στο BDS και στο ακα­δη­μαϊ­κό μπο­ϋ­κο­τάζ στο Ισ­ρα­ήλ μέσα σε γε­ω­γρα­φι­κές κοι­νό­τη­τες, ορ­γα­νώ­σεις και πει­θαρ­χι­κά όρ­γα­να,στην κα­τεύ­θυν­ση της υιο­θέ­τη­σης μιας υπο­στη­ρι­χτι­κής πο­λι­τι­κής στά­σης από ομά­δες όπως είναι οι: Σύλ­λο­γος Αμε­ρι­κα­νών Γε­ω­γρά­φων (AAG), Βα­σι­λι­κή Γε­ω­γρα­φι­κή Κοι­νό­τη­τα (RGS), Διε­θνής Γε­ω­γρα­φι­κή Ένωση (IGU), κλπ.

ΕΠΙ­ΠΛΕ­ΟΝ:

Ότι η Διε­θνής Ομάδα Κρι­τι­κής Γε­ω­γρα­φί­ας (ICGG) επι­βε­βαιώ­νει ξανά τις αρχές της και τη δέ­σμευ­σή της στον ρι­ζο­σπα­στι­κό ακα­δη­μαϊ­σμό και πρα­κτι­κή εν­θαρ­ρύ­νο­ντας και ενερ­γο­ποιώ­ντας χώ­ρους πο­λι­τι­κής και εν­νοιο­λο­γι­κής δυ­να­τό­τη­τας για τους κρι­τι­κούς γε­ω­γρά­φους σε αλ­λη­λεγ­γύη με τις συ­νε­χι­ζό­με­νες κοι­νω­νι­κο-πο­λι­τι­κές, οι­κο­νο­μι­κές και πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές μάχες πα­γκο­σμί­ως. Αυτό μπο­ρεί να πάρει τη μορφή ομά­δων ερ­γα­σί­ας, επι­τρο­πές αλ­λη­λεγ­γύ­ης και/ ή άλλες μορ­φές ακα­δη­μαϊ­κών-ακτι­βί­στι­κων δρά­σε­ων κατά τη διάρ­κεια αλλά και ανά­με­σα στα τα­κτι­κά συ­νέ­δρια.

ΕΠΙ­ΠΛΕ­ΟΝ:

Η πρώτη από αυτές τις ομά­δες ερ­γα­σί­ας, θα μπει μπρο­στά στη διεκ­δί­κη­ση εφαρ­μο­γής αυτού του ψη­φί­σμα­τος για το BDS και το Ακα­δη­μαϊ­κό Μπο­ϋ­κο­τάζ του Ισ­ρα­ήλ στο πλαί­σιο της Διε­θνούς Ομά­δας Κρι­τι­κής Γε­ω­γρα­φί­ας (ICGG)αλλά και ευ­ρύ­τε­ρα μέσα στην γε­ω­γρα­φι­κή και ακα­δη­μαϊ­κή κοι­νό­τη­τα.

Ολό­κλη­ρο το κεί­με­νο στα αγ­γλι­κά, βρί­σκε­ται εδώ: http://​iccg2015.​org/​resolution-english/​

[1] International Critical Geography Group, ICGG: http://​internationalcriticalgeography.​org/​

[2] International Conference of Critical Geography: http://​iccg2015.​org/​

[3] Πρό­γραμ­μα Συ­νε­δρί­ου: https://​iccg2015dotorg.​files.​wordpress.​com/​2014/​09/​iccg2015e28093program_​webversion.​pdf

[4] Πο­λι­τι­κή Δή­λω­ση Συ­νε­δρί­ου: http://​iccg2015.​org/​conference-statement/​

[5] Palestinian Academic and Cultural Boycott – PACBI: http://​www.​pacbi.​org/​

[6] Boycott Divestment and Sanctions Movement: http://​www.​bdsmovement.​net/​

[7] Ιδρυ­τι­κή Δια­κή­ρυ­ξη της Διε­θνούς Ομά­δας Κρι­τι­κής Γε­ω­γρα­φί­ας: http://​internationalcriticalgeography.​org/​statement-of-purpose/​statement-of-purpose-en/​

[8] International Boycott-Related Initiatives: http://​pacbi.​org/​einside.​php?​id=67

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.