Από 28 έως άνω του 50% οι μειώσεις συντάξεων των μηχανικών

Να σημειώσουμε επίσης ότι με τα ως τώρα δεδομένα, δεν προστατεύονται από τις περικοπές με τον – υπό διαπραγμάτευση – μηχανισμό της προσωπικής διαφοράς, ούτε όσοι έχουν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα στη συνταξιοδότηση.

πηγή: Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης μας προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε την τεράστια κλοπή συντάξεων που συντελείται με την πρόταση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το ασφαλιστικό, σε συνέχεια όλων των υφιστάμενων μνημονιακών νομοθετημάτων.

Οι υφιστάμενες παροχές του ΤΣΜΕΔΕ δίνονται από τους παρακάτω πίνακες:

Ονομασία Πίνακα Ισχύς Πίνακα
από Έως
Ποσά Κύριας Σύνταξης Από 01/10/2008 σήμερα
Ποσά Ειδικής Προσαύξησης Από 01/10/2008 σήμερα
Εφάπαξ Βοήθημα Παλαιών Ασφαλισμένων Από 01/10/2008 σήμερα
Εφάπαξ Βοήθημα Νέων Ασφαλισμένων Από 01/10/2008 σήμερα

Από 01/01/2015 τα παραπάνω ποσά έπρεπε να εναρμονισθούν με το Ν.3863/10 (Νόμος Λοβέρδου), εναρμόνιση η οποία έγινε με την υπογραφή του 3ου μνημονίου (Ν.4336/15) τον Αύγουστο του 2015, μια και η κυβέρνηση στην πρώτη θητεία της (καλώς) δεν τον εφάρμοσε.
πσαλιδι

Σύμφωνα με τους ισχύοντες πίνακες η σύνταξη των ασφαλισμένων προ 1993 υπολογίζεται ως εξής:

Κύρια Σύνταξη για 35 έτη ασφάλισης: 891,58 €

 Ειδική Προσαύξηση: 1,33 * 891,58 € = 1.185,80 €

Σύνολο: 2.077,38 €

Για χρόνο ασφάλισης από 35 – 45 χρόνια, η σύνταξη προσαυξάνεται κατά το 1/35 της πλήρους.
Για χρόνο μικρότερο των 35 ετών υπολογίζεται για κάθε χρόνο 1/35 του ποσού της πλήρους σύνταξης. Τα κατώτατα όρια ανέρχονται στα 20/35 ( γήρατος )

Συνεπώς, για 40 έτη ασφάλισης υπολογιζόταν ως εξής:

Κύρια Σύνταξη: 1.018,95 €

Ειδική Προσαύξηση: 1.355,20 €

Σύνολο: 2.374,15 €

η σύνταξη των ασφαλισμένων προ 1993 για 36 έτη ασφάλισης υπολογιζόταν ως εξής:

Κύρια Σύνταξη: 917,05 €

Ειδική Προσαύξηση: 1.219,68 €

Σύνολο: 2.136,73 €

Τα παραπάνω ποσά είναι μεικτά και πάνω σε αυτά εφαρμόστηκαν από το 2010 και μετά μια σειρά μειώσεις και κρατήσεις που υπερβαίνουν το 30%-40% που σε συνδυασμό με την αύξηση της φορολογίας οδήγησαν σε συντάξιμες αποδοχές μηχανικών με δύο συντάξεις (Κύρια Σύνταξη και Ειδική Προσαύξηση ή σύνταξη άλλου φορέα πχ Δημόσιο) της τάξης των 1400 €, τη στιγμή που οι ονομαστικές τους τιμές ήταν αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η πρόταση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το ασφαλιστικό, αποδέχεται και ενσωματώνει πλήρως τη λογική του Ν.3863/10 (μνημονιακός νόμος Λοβέρδου) και η σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του φορέα κύριας ασφάλισης θα υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής σύνταξης.

Η εθνική σύνταξη θα χορηγείται στα 67 έτη και ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) Ευρώ κάθε μήνα συνδεόμενη με το ΑΕΠ. Η ανταποδοτική σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση τα έτη ασφάλισης, τα ποσοστά αναπλήρωσης (βλέπε πίνακα που ακολουθεί) και τις συντάξιμες αποδοχές που είναι:

Α. για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου, εξαιρουμένων των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας που τυχόν καταβλήθηκαν. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, πλην του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους, κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, προσαυξαυνόμενες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Β. για τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, για τον υπολογισμό του  ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές κατηγορίες βάσει των οποίων υπολογίζονταν οι εισφορές για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο μέχρι την θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, και, για το διάστημα μετά την δημοσίευση του νόμου, το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του παρόντος, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου

Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης

Έτη ασφάλισης ποσοστό Συνολικό ποσοστό
Ως 15 0,80% 12,00%
15-18 0,92% 14,76%
18-21 1,04% 17,88%
21-24 1,16% 21,36%
24-27 1,29% 25,23%
27-30 1,42% 29,49%
30-33 1,55% 34,14%
33-36 1,69% 39,21%
36-39 1,84% 44,73%
39-42+ 2% 50,73%

Για 35 έτη 37,52% και για 40 έτη 46,73%

Συνεπώς βαθαίνει η ανταποδοτική λογική του ασφαλιστικού συστήματος μια και εισάγει πολλαπλά ποσοστά αναπλήρωσης, και μειώνει τις συντάξιμες αποδοχές διαχέοντας τις στο σύνολο του εργάσιμου βίου και όχι στην τελευταία ή καλύτερη 5ετία όπως ίσχυε.

Κατάργηση της Ειδικής Προσαύξησης

«Η Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3518/2006, καταργείται από 1.1.2016. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) θεωρείται ως προς τις έννομες συνέπειες ως χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση της Ειδικής Προσαύξησης. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονταν στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, αποκτούν δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής οικονομικής αναλογιστικής μελέτης, για τα έτη ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ειδική Προσαύξηση από 1.1.2007 και μετά ή για χρόνο ασφάλισης που έχει μεταφερθεί σε αυτήν από τον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ).»

Άρθρο 48, παράγραφος 4

Με αυτό το άρθρο εξαφανίζεται οριστικά η Ειδική Προσαύξηση (πρώην ΕΛΠΠ) δεύτερη σύνταξη των μηχανικών που όπως είδαμε συνεισέφερε άνω του 50% στη συνολική τελική σύνταξη. Άγνωστο τι θα γίνουν οι μέχρι σήμερα καταβληθείσες εισφορές με άμεσο κίνδυνο να χαθούν.

Παραδείγματα υπολογισμού της σύνταξης

Συντάξιμες αποδοχές σύμφωνα με τα παραπάνω μέχρι σήμερα αποτελούσε η 1η ασφαλιστική κατηγορία (693,35 €)  για όλους τους προ 93 ασφαλισμένους.

Συνεπώς για 35 έτη έχουμε Κύρια Σύνταξη

Βασική: 384 €

Ανταποδοτική: 37,52% * 693,35 = 260,14 €

Σύνολο Κύριας Σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ: 644,14 €

Μείωση : 891,58 – 644,14 = 247,44 € (28%) μόνο στην Κύρια Σύνταξη

και για 40 έτη

Βασική: 384 €

Ανταποδοτική: 46,73% * 693,35 = 324 €

Σύνολο Κύριας Σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ: 708 €

Μείωση : 1.018,95 € – 708 = 310,95 € (30,5%) μόνο στην Κύρια Σύνταξη

Αν υποθέσουμε ότι και η παροχή της Ειδικής Προσαύξησης θα υπολογιστεί με αντίστοιχο τρόπο (καλό σενάριο μια και κινδυνεύει να εξατμισθεί οριστικά) θα έχουμε:

για 35 έτη έχουμε Ειδική Προσαύξηση 37,52% * 693,35 = 260,14 €

Σύνολο Σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ: 644,14 € + 260,14 € = 904,28

Συνολική Μείωση : 2.077,38 €–  904,28 = 1173,1 € (56,4%) στη Συνολική Σύνταξη

και για 40 έτη έχουμε Ειδική Προσαύξηση 46,73% * 693,35 = 324 €

Σύνολο Κύριας Σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ: 708 + 324 = 1032 €

Μείωση : 2.374,15 € – 1032 = 1342,15 € (56,5%) στη Συνολική Σύνταξη

Τα παραπάνω σε απάντηση της άθλιας κυβερνητικής προπαγάνδας περί δήθεν διατήρησης των συντάξεων. Άμεσα μειώνονται άνω του 30% και ο επανυπολογισμός τους με τα νέα δεδομένα για τους ήδη συνταξιούχους θα οδηγήσει πολύ σύντομα σε αντίστοιχες περικοπές και σε αυτούς. Αυτό το ρόλο εξάλλου έχουν οι “προσωπικές διαφορές”, να συσκοτίσουν τις πολύ κοντινές τεράστιες περικοπές.

Εκκρεμεί σε επόμενες αναρτήσεις η παρουσίαση των συντριπτικών μειώσεων συντάξεων στους μισθωτούς στους νέους στο εφάπαξ, στο επικουρικό και σε άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων.

Για την επεξεργασία των στοιχείων

Πετρόπουλος Δημήτρης

Ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.