Σχέδιο επιτροπής «Κυριτσάκη» για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Σχέδιο ΠΔ

Η επιτροπή είχε συσταθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση για το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως αυτό είχε ανοίξει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Μετά από παρέμβαση της Διοικούσας του ΤΕΕ η επιτροπή έχει αναστείλει τη λειτουργία της για το επόμενο διάστημα.

Επειδή όλοι οι μηχανικοί έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα φέρνουμε το σχέδιο στην δημοσιότητα. 

01_fb

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ

και συναφών επαγγελμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΓ.12 της

παραγράφου ΙΓ του άρθρου 1 του ν. 4254/2014»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1……..

4. Την από ……εισήγηση της Επιτροπής της υποπαραγράφου ΙΓ.12 της παραγράφου ΙΓ του

άρθρου 1 του ν. 4254/2014.

5……… :

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

1. «Γνωστικό αντικείμενο»: το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού,

όπως αυτό προσδιορίζεται από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων ή/και το κανονιστικό πλαίσιο της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος

Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Για την περίπτωση

ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, ως γνωστικό αντικείμενο ορίζεται το πεδίο γνώσεων κάθε

ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών

της.

2. «Βασικός κύκλος σπουδών»: ο κύκλος σπουδών ο οποίος οδηγεί στην απόκτηση τίτλου

σπουδών διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού, διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού

και διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού.

3. «Γενικές γνώσεις»: τα μαθήματα γενικής τεχνικής, επιστημονικής και μαθηματικής

γνώσης, τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών της κάθε σχολής ή τμήματος

Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της

αλλοδαπής και σχετίζονται με την ειδικότητα του διπλωματούχου μηχανικού.

4. «Ειδικές γνώσεις»: τα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα που υποστηρίζουν μία

συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία ασκείται από τον Πολιτικό Μηχανικό ή τον

Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό.

5. «Μερική πρόσβαση»: η πρόσβαση σε εύρος δραστηριοτήτων ή/και πτυχές συγκεκριμένης

δραστηριότητας βάσει του γνωστικού αντικειμένου και των γενικών και ειδικών γνώσεων του

διπλωματούχου μηχανικού.

6. «Επάρκεια»: η κατοχή επαγγελματικών προσόντων που απαιτούνται για την απόκτηση

πρόσβασης σε μία ή περισσότερες δραστηριότητες κάθε ειδικότητας διπλωματούχου

μηχανικού.

7. «Ομοειδής ή συγγενής ειδικότητα»: ειδικότητα σε παρόμοιο ή συναφές γνωστικό

αντικείμενο.

8. «Επίπεδα επαγγελματικής δραστηριότητας: η διαβάθμιση επαγγελματικής

δραστηριότητας, η οποία γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές.

9. «Ειδικό τεχνικό έργο»: το έργο του οποίου η μελέτη και κατασκευή απαιτεί, για λόγους

δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας ασφάλειας, ιδιαίτερη επιστημονική και τεχνική

κατάρτιση, γνώση και εμπειρία.

Άρθρο 2

1. Η ενάσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού γίνεται με βάση το γνωστικό

αντικείμενο στις εξής επαγγελματικές δραστηριότητες ιδιωτικών και δημοσίων έργων:

i. εκπόνηση και επίβλεψη στατικών μελετών και εφαρμογή αντισεισμικού κανονισμού,

ii. εκπόνηση και επίβλεψη στατικών μελετών ειδικών τεχνικών έργων,

iii. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών κατεδάφισης,

iv. εκπόνηση και επίβλεψη γεωτεχνικών­εδαφολογικών μελετών,

v. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών έργων,

vi. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών (όχι υπό πίεση) υδραυλικών έργων,

vii. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών λιμενικών έργων,

viii.εκπόνηση και επίβλεψη υδρογεωλογικών μελετών,

ix. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών παθητικής πυροπροστασίας,

x. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων για τις οποίες

απαιτείται συνυπογραφή από Ηλεκτρολόγο­Μηχανολόγο Μηχανικό,

xi. παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεχνικών έργων,

xii. εκπόνηση μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,

xiii.εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

xiv. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών περιβάλλοντος χώρου,

xv. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού,

xvi. εκπόνηση και επίβλεψη οικονομοτεχνικών μελετών

xvii. διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών,

xviii. διενέργεια πραγματογνωμοσύνης,

xix.παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της εργασίας, σύμφωνα και με την κείμενη

νομοθεσία,

xx. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.

Οι δραστηριότητες υπό στοιχείο xiii έως xx ασκούνται από τον Πολιτικό Μηχανικό στο

πλαίσιο των υπό στοιχείο i έως x δραστηριοτήτων.

2.Από τις δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, υπό τις προϋποθέσεις του

άρθρου 9, μερική πρόσβαση έχουν

α) ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός, στις δραστηριότητες υπό στοιχείο (i) και (iii). Ειδικά για την

υπό στοιχείο (iii) δραστηριότητα, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται από το έργο εκπόνηση

μελέτης υποστήριξης.

β) ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, στις δραστηριότητες υπό στοιχείο (i), (iii) και (x).

Ειδικά για την υπό στοιχείο (iii) δραστηριότητα, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται από το

έργο εκπόνηση μελέτης υποστήριξης.

2

γ) ο Χωροτάκτης Πολεοδόμος Μηχανικός, στη δραστηριότητα υπό στοιχείο (v) και

συγκεκριμένα στην εκπόνηση και επίβλεψη κυκλοφοριακών μελετών και μελετών σχετικών

με τη δομή και τη χωρική οργάνωση δικτύων υποδομής μεταφορών και υπηρεσιών.

Άρθρο 3

1. Η ενάσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού γίνεται με βάση το γνωστικό

αντικείμενο στις εξής επαγγελματικές δραστηριότητες ιδιωτικών και δημόσιων έργων:

i. εκπόνηση και επίβλεψη αρχιτεκτονικών μελετών κτιριακών έργων,

ii. εκπόνηση και επίβλεψη ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών, ήτοι μελετών

διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μελετών αποκατάστασης και

διατήρησης μνημείων, παραδοσιακών οικισμών και τοπίου, μελετών προστασίας,

συντήρησης και αποκατάστασης κτιρίων, μνημείων και διατηρητέων κτιρίων.

Προκειμένου περί μελετών αποκατάστασης και διατήρησης μνημείων,

παραδοσιακών οικισμών και τοπίου, μελετών προστασίας, συντήρησης και

αποκατάστασης κτιρίων, μνημείων και διατηρητέων κτιρίων, απαιτείται η πάροδος

τετραετίας από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και η απόδειξη σχετικής εμπειρίας.

iii. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών αστικού σχεδιασμού και αστικής ανάπλασης,

iv. εκπόνηση και επίβλεψη πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών

v. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών περιβάλλοντος χώρου,

vi. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών παθητικής πυροπροστασίας,

vii. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων για τις οποίες

απαιτείται συνυπογραφή από Ηλεκτρολόγο­Μηχανολόγο Μηχανικό,

viii.παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεχνικών έργων,

ix. εκπόνηση μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,

x. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού,

xi. εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

xii. εκπόνηση και επίβλεψη οικονομοτεχνικών μελετών,

xiii.διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών,

xiv.διενέργεια πραγματογνωμοσύνης,

xv. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της εργασίας, σύμφωνα και με την κείμενη

νομοθεσία,

xvi.παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.

Οι δραστηριότητες υπό στοιχείο x έως xvi ασκούνται από τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό στο

πλαίσιο των υπό στοιχείο i έως vii δραστηριοτήτων.

2. Ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός έχει μερική πρόσβαση στην εκπόνηση και επίβλεψη

χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών.

3.Από τις δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, υπό τις προϋποθέσεις του

άρθρου 9, μερική πρόσβαση έχουν

α) ο Πολιτικός Μηχανικός, ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και ο Χωροτάκτης

Πολεοδόμος Μηχανικός στη δραστηριότητα υπό στοιχείο (i),

3

β) ο Αρχιτέκτονας Τοπίου, στη δραστηριότητα υπό στοιχείο (ii), και ειδικότερα στην

εκπόνηση και επίβλεψη μελετών διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, και στην

δραστηριότητα υπό στοιχείο (iii).

Άρθρο 4

1. Η ενάσκηση του επαγγέλματος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού γίνεται με βάση

το γνωστικό του αντικείμενο στις εξής επαγγελματικές δραστηριότητες ιδιωτικών και

δημόσιων έργων:

i. εκπόνηση και επίβλεψη τοπογραφικών, γεωδαιτικών, φωτογραμμετρικών,

χαρτογραφικών και κτηματογραφικών μελετών,

ii. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών έργων

iii. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών (όχι υπό πίεση) υδραυλικών έργων,

iv. εκπόνηση και επίβλεψη πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών,

v. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών λιμενικών έργων,

vi. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων,

vii. παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεχνικών έργων,

viii.εκπόνηση μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,

ix. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών περιβάλλοντος χώρου,

x. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού,

xi. εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

xii. διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών,

xiii.εκπόνηση και επίβλεψη οικονομοτεχνικών μελετών,

xiv.διενέργεια πραγματογνωμοσύνης,

xv. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της εργασίας, σύμφωνα και με την κείμενη

νομοθεσία,

xvi.παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.

Οι δραστηριότητες υπό στοιχείο ix έως xvi ασκούνται από τον Αγρονόμο Τοπογράφο

Μηχανικό στο πλαίσιο των υπό στοιχείο i έως vi δραστηριοτήτων.

2. Ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός έχει μερική πρόσβαση στην εκπόνηση και επίβλεψη

χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών.

3. Από τις δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος, υπό τις προϋποθέσεις του

άρθρου 9, μερική πρόσβαση έχουν ο Πολιτικός Μηχανικός και ο Χωροτάκτης Πολεοδόμος

Μηχανικός στην δραστηριότητα υπό στοιχείο (i), και συγκεκριμένα στην εκπόνηση και

επίβλεψη τοπογραφικών μελετών.

Άρθρο 5

1. Η ενάσκηση του επαγγέλματος του Χωροτάκτη Πολεοδόμου Μηχανικού γίνεται με βάση

το γνωστικό του αντικείμενο στις εξής επαγγελματικές δραστηριότητες ιδιωτικών και

δημόσιων έργων:

i. εκπόνηση και επίβλεψη χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών,

ii. εκπόνηση και επίβλεψη πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών,

iii. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών αστικού σχεδιασμού και αστικής ανάπλασης,

iv. παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεχνικών έργων,

4

v. εκπόνηση μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,

vi. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού,

vii. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών περιβάλλοντος χώρου,

viii.εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

ix. διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών,

x. διενέργεια πραγματογνωμοσύνης,

xi. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της εργασίας, σύμφωνα και με την

xii. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.

Οι δραστηριότητες υπό στοιχείο vi έως xii ασκούνται από τον Χωροτάκτη Πολεοδόμο

Μηχανικό στο πλαίσιο των υπό στοιχείο i έως iii δραστηριοτήτων.

κείμενη νομοθεσία,

Άρθρο 6

Η ενάσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Περιβάλλοντος γίνεται με βάση το γνωστικό

του αντικείμενο στις εξής επαγγελματικές δραστηριότητες ιδιωτικών και δημόσιων έργων:

i. εκπόνηση και επίβλεψη υδραυλικών έργων τα οποία αφορούν σε έργα ύδρευσης και

εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης

αποβλήτων και ομβρίων υδάτων,

ii. εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

iii. εκπόνηση και επίβλεψη υδρογεωλογικών μελετών,

iv. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων,

v. παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεχνικών έργων,

vi. εκπόνηση μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,

vii. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού,

viii.διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών,

ix. διενέργεια πραγματογνωμοσύνης,

x. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας, σύμφωνα και με

την κείμενη νομοθεσία,

xi. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.

Οι δραστηριότητες υπό στοιχείο vii έως xi ασκούνται από τον Μηχανικό Περιβάλλοντος στο

πλαίσιο των υπό στοιχείο i έως iv δραστηριοτήτων.

Άρθρο 7

Η ενάσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου γίνεται με βάση το γνωστικό του

αντικείμενο στις εξής επαγγελματικές δραστηριότητες ιδιωτικών και δημόσιων έργων:

i. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών και εργασιών περιβάλλοντος χώρου,

ii. παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεχνικών έργων,

iii. εκπόνηση μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,

iv. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού,

v. εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

vi. διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών,

vii. διενέργεια πραγματογνωμοσύνης,

viii.παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της εργασίας, σύμφωνα και με την

ix. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.

κείμενη νομοθεσία,

5

Οι δραστηριότητες υπό στοιχείο iv έως ix ασκούνται από τον Αρχιτέκτονα Τοπίου στο

πλαίσιο της υπό στοιχείο i δραστηριότητας.

Άρθρο 8

1. Διπλωματούχοι μηχανικοί ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης

επαγγέλματος ειδικότητας διάφορης από τις βασικές ειδικότητες του ΤΕΕ, οι οποίοι,

ωστόσο, σήμερα εντάσσονται στο ΤΕΕ σε μία από τις βασικές ειδικότητες, έχουν

πρόσβαση σε δραστηριότητες των άρθρων 2 έως 7, οι οποίες εμπίπτουν στο γνωστικό

τους αντικείμενο.

2. Η απονομή της άδειας άσκησης επαγγέλματος για τους διπλωματούχους μηχανικούς

ισότιμων σχολών της αλλοδαπής είναι αρμοδιότητα του ΤΕΕ.

3. Η διαπίστωση της επάρκειας και η πρόσβαση διπλωματούχου μηχανικού ισότιμης σχολής

της αλλοδαπής σε δραστηριότητες της παρ. 1 των άρθρων 2 έως 7 δίνεται από το ΤΕΕ. Η

πρόσβαση δίνεται με βάση ειδικό κανονισμό που συντάσσει το ΤΕΕ και στον οποίο

προβλέπεται η συμμετοχή στη διαδικασία εισήγησης, εκτός των Επιστημονικών

Επιτροπών Ειδικοτήτων του ΤΕΕ, των συλλόγων των διπλωματούχων μηχανικών και

εκπροσώπων των Πολυτεχνείων, των Πολυτεχνικών Σχολών και των Τμημάτων

Πολυτεχνικών Σχολών.

4. Για την ένταξη διπλωματούχου μηχανικού σε δραστηριότητες των άρθρων 2 έως 7

λαμβάνεται υπόψιν το γνωστικό αντικείμενο του διπλωματούχου μηχανικού, όπως αυτό

προσδιορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών της ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, ο κατά

περίπτωση ελάχιστος αριθμός και περιεχόμενο μαθημάτων, η κατεύθυνση σπουδών και η

συνάφεια τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου με το αντικείμενο της δραστηριότητας. Τα

ανωτέρω κριτήρια είναι ενδεικτικά, λαμβάνονται δε υπόψιν συνδυαστικά και όχι

σωρευτικά.

5. Κατά των αποφάσεων που λαμβάνει το ΤΕΕ σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του

παρόντος επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων, εντός

αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίησή τους.

6. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από πέντε τακτικά και πέντε αναπληρωματικά μέλη

ως ακολούθως:

α) Έναν Ανώτατο Δικαστικό Λειτουργό, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του Ανώτατο

Δικαστικό Λειτουργό,

β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού,

Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μέλος, με αναπληρωτή του υπάλληλο ΠΕ της ίδιας

Διεύθυνσης,

γ) Έναν εν ενεργεία Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής

Σχολής ή Τμήματος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής,

ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,

δ) Έναν εν ενεργεία Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής

Σχολής ή Τμήματος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής

της κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας του προσφεύγοντος, ως μέλος, με τον

αναπληρωτή του,

ε) Έναν πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που διακρίνεται για την επιστημονική του

κατάρτιση σε θέματα μηχανικής και με τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική εμπειρία σε

θέματα …….?, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

7. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων είναι τριετής.

6

8. Η Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων.

9. Το ύψος της αποζημίωσης κατά συνεδρίαση που χορηγείται στα μέλη της Επιτροπής

Ενστάσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων. Για όσα από τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων προβλέπεται τήρηση ωραρίου

στο πλαίσιο άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, τα μέλη αυτά δεν δικαιούνται

αποζημίωσης για συνεδριάσεις οι οποίες διεξάγονται εντός του ωραρίου αυτού.

10.Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την κοινοποίησή

τους.

11.Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ενστάσεων εκδίδεται με κοινή υπουργική

απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 9

1. Η μερική πρόσβαση σε δραστηριότητες της παρ. 2 του άρθρου 2 και της παρ. 3 των

άρθρων 3 και 4 για τους διπλωματούχους μηχανικούς σχολής ή τμήματος

Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή διπλωματούχους

μηχανικούς ισότιμης και αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής είναι αρμοδιότητα του ΤΕΕ.

2. Η ένταξη διπλωματούχου μηχανικού σε δραστηριότητες της παρ. 2 του άρθρου 2 και της

παρ. 3 των άρθρων 3 και 4 δίδεται από το ΤΕΕ. Η ένταξη και η πρόσβαση δίνεται με βάση

ειδικό κανονισμό που συντάσσει το ΤΕΕ και στον οποίο προβλέπεται η συμμετοχή στη

διαδικασία εισήγησης, εκτός των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων του ΤΕΕ, των

συλλόγων των διπλωματούχων μηχανικών και εκπροσώπων των Πολυτεχνείων, των

Πολυτεχνικών Σχολών και των Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών. .

3. Για τον καθορισμό της μερικής πρόσβασης λαμβάνεται υπόψιν το γνωστικό αντικείμενο

του διπλωματούχου μηχανικού, όπως αυτό προσδιορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών, ο

κατά περίπτωση ελάχιστος αριθμός και περιεχόμενο μαθημάτων, η κατεύθυνση σπουδών,

οι γενικές και ειδικές γνώσεις καθώς και η συνάφεια τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου με το

αντικείμενο της δραστηριότητας του διπλωματούχου μηχανικού. Τα ανωτέρω κριτήρια

είναι ενδεικτικά, λαμβάνονται δε υπόψιν συνδυαστικά και όχι σωρευτικά.

4. Κατά των αποφάσεων που λαμβάνει το ΤΕΕ σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του

παρόντος επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων, εντός

αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίησή τους, σύμφωνα με όσα

ορίζονται στις παραγράφους 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 8.

Άρθρο 10

1. Η πρόσβαση διπλωματούχου μηχανική σχολής ή τμήματος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος

Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή διπλωματούχου μηχανικού ισότιμης σχολής της

αλλοδαπής σε περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες από όσες του απονέμονται

με την άδεια άσκησης επαγγέλματος είναι δυνατή μόνο για δραστηριότητες ομοειδών ή

συγγενών ειδικοτήτων, γίνεται δε κατόπιν αίτησής του διπλωματούχου μηχανικού στο

ΤΕΕ υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου

όμοιου/συναφούς/ομοειδούς ή συγγενούς της δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων στις

οποίες αιτείται πρόσβαση.

7

2. Η ένταξη διπλωματούχου μηχανικού σχολής ή τμήματος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος

Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή διπλωματούχου μηχανικού ισότιμης σχολής της

αλλοδαπής σε περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες της παραγράφου 1 του

παρόντος άρθρου γίνεται από το ΤΕΕ, κατόπιν διενέργειας εξετάσεων.

Μεταβατικές διατάξεις

14 Σχόλια

 • ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΤΟ ΕΝ ΛΌΓΟ ΣΧΈΔΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΦΗΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.ΑΡΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ Η ΤΥΧΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΗΝ ΔΙΑΙΩΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ .ΕΠΙΣΗΣ ΑΓΝΩΕΙ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΝΙΜΟΥΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΙΚΑΝ ΚΑΙ ΟΔΕΥΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ .ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΩΝ .

 • ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

  Το εν λόγο κείμενο που αφορά σχέδιο πδ που προβλέπεται από τον εφαρμόστηκο ν4254/14 έρχεται σε κατάφωρη παραβίαση των ορισμών του νόμου που το προβλέπει !
  Κάποιοι νοσταλγούν τα κεκτημένα παρωχημένα δικαιώματα του 1930 να μείνουν ανέπαφα και μάλιστα προσαυξημένα σε εσωτερικό αλισβερίσι των τριών ειδικοτήτων που νομίζουν πως είναι μοναδικοί στο είδος τους ! Δεν πρόκειται να περάσει αυτό το άθλιο κατασκεύασμα των νοσταλγών του γυψού του επαγγέλματος ! Η ενημέρωση σε όλους τους εμπλεκόμενους θα είναι άμεση και θα συνοδευτεί από πλήρες υπόμνημα στους «θεσμούς» για να καταλάβουν ποιοι εξακολουθούν να ασελγούν στο κουφάρι μιας χώρας που οι ίδιοι κατέστρεψαν . Έως εδώ καθάρματα ……

 • και βέβαια οι ερμηνείες που δίδονται είναι αυθαίρετες και δε συνάδουν με το πνέυμα του νόμου (4254/14). Ο 4254/14 αναφέρεται σκέτο σε απόφοιτους ΑΕΙ και όχι ΑΕΙ πανεπιστημιακού τομέα. Το παρόν ΠΔ απότελεί μνημείο ντροπής και ξεφτύλας ενός συντεχνιακού κατεστημένου που επιμένει στη διαιώνηση της αδικίας και μονοφαγίας…και θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα

 • ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ

  Οι ίδιοι άνθρωποι κόβουν και ράβουν στα μέτρα τους χωρίς να λαμβάνουν υπόψην ισχύοντες νόμους και διατάξεις. Προσκώληση στον νόμο του 1930 έτσι για να μην αλλάξει τίποτε. Θα πρέπει όλες σχολές των Μηχανικών Τ.Ε. να κλείσουν άμμεσα αφού πλέον καμμία σχέση με το αντικείμενο του μηχανικού όπως αυτό πλέον καθορίζεται δεν έχουν, όσον αφορά αυτούς που απασχολούνται σήμερα μπορούν όλοι να αλλάξουν επάγγελμα.

 • Τα πράγματα είναι απλά. Αν θέλατε να γίνεται μηχανικοί να περνάγατε σε πολυτεχνείο. Κύριοι της ήσσονος προσπάθειας.

 • τει επιπεδο σπουδων υπο το μηδεν και θελουν να υπογραφουν και αντισεισμικο

 • Έχουμε τους τοπογράφους και τους αρχιτέκτονες στην επίθεση να πάρουν δικαίωμα για υπογραφή σε ότι τους έλειπε και έχουμε και τους τειτζήδες με τα κόμπλεξ τους.
  Αν διάβασα καλά δλδ θα μπορεί να γίνει φράγμα χωρίς πολιτικό μηχανικό. Δεν μπορώ να πω παγκόσμια πρωτοτυπία.

  υ.γ. πουθενά στην ΕΕ δεν υπάρχει μηχανικός που να μην έχει λάβει πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

 • Ενώ έγινε αγώνας τον Μάρτιο του 2014 για να διαγραφούν οι όροι Πανεπιστημιακός τομέας – Πολυτεχνεία για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού κατα την ψήφιση του Ν.4254/14 ωστε να μπορουν να το ασκούν και οι μηχανικοί του Τεχνολογικόυ Τομέα των ΑΕΙ, αντί αυτού η επιτροπή του Ν.4254/14 Κυριτσάκη (που συμμετεχει ο Προεδρος της ΚΔΕ ΕΕΤΕΜ κ.Δημοπουλος Δημητριος) επαναφέρει τους όρους ιδρύματα πανεπιστημιακού τομέα από το παράθυρο για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού , εξαιρώντας για άλλη μια φορά τους μηχανικούς του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ.
  Προφανως ο κ. Δημοπουλος, βλεποντας ότι παμε σε ένα ενιαιο ΤΕΕ με την συμμετοχη μηχανικων του Πανεπιστημιακου και του Τεχνολογικου Τομεα, χανει την ΕΕΤΕΜ και τις εισφορες μας, και αποφασισε τον επαγγελματικο «θανατο» των μηχανικων του Τεχνολογικου Τομεα, εφοσον ψηφιστει η προταση της επιτροπης Κυριτσακη.

 • Pingback: Ενημέρωση από την Κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ 21-22/3 | ΤΟΜΗ - ΑΔΜ

 • @νικος “Υπό το μηδεν”??? άλλα μας εδειξαν οι ΑΔΙΠ… γιαυτο Οι βασεις εισαγωγής δεν αποτελούν “επίπεδο σπουδών”

  @ανώνυμος “υ.γ. πουθενά στην ΕΕ δεν υπάρχει μηχανικός που να μην έχει λάβει πανεπιστημιακή εκπαίδευση.” Ολα τα ομοταγή προς τα ΤΕΙ ιδρύματα της ΕΕ που βγαζουν ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΔ (ακόμα και οταν π.χ. οι Γερμανοι τηρούσαν 5ετη για πολυτεχνεια και 4ετη για ΤΕΙ, τα ΕΔ ήταν ίδια. Πλεον εκει εχουν 3 ή 3,5 ετη bachelors για πολυτεχνεία και ΤΕΙ (εσπασαν και τα ΤΕΙ τους)

 • Τα ΤΕΙ δεν υπάρχουν πουθενά αλλού ! οπότε μην ψάχνετε ομόταγα (άκου λέξη)
  Είναι μια ελληνική πατέντα συνέχειας επαγγελματικού λυκείου για να παίζουν οι γόνοι πασόκων πινκ-πονκ στο Αιγάλεω. Δεν ξέρουν ούτε θεωρεία ούτε πράξη και αυτό φαίνεται από την απουσία τους από την παραγωγή. Το μόνο που ξέρουν είναι να γκρινιάζουν να πάρουν δικαίωμα υπογραφής μπας και βγάλουν κανά φράγκο από καμιά αδειούλα. Στα δύσκολα θα δώσουν την μελέτη να την κάνει μηχανικός ….

 • @Ο/Η Ανώνυμος λέει:
  30 Μαρτίου 2015 στο 10:12
  Τα ΤΕΙ δεν υπάρχουν πουθενά αλλού ! οπότε μην ψάχνετε ομόταγα (άκου λέξη)
  Είναι μια ελληνική πατέντα συνέχειας επαγγελματικού λυκείου για να παίζουν οι γόνοι πασόκων πινκ-πονκ στο Αιγάλεω. Δεν ξέρουν ούτε θεωρεία ούτε πράξη και αυτό φαίνεται από την απουσία τους από την παραγωγή. Το μόνο που ξέρουν είναι να γκρινιάζουν να πάρουν δικαίωμα υπογραφής μπας και βγάλουν κανά φράγκο από καμιά αδειούλα. Στα δύσκολα θα δώσουν την μελέτη να την κάνει μηχανικός ……………………………………………………………………… μάλλον δεν ζεις στην Ελλάδα

 • @Ο/Η Ανώνυμος λέει:
  30 Μαρτίου 2015 στο 10:12
  Τα ΤΕΙ δεν υπάρχουν πουθενά αλλού ! οπότε μην ψάχνετε ομόταγα (άκου λέξη)
  Είναι μια ελληνική πατέντα συνέχειας επαγγελματικού λυκείου για να παίζουν οι γόνοι πασόκων πινκ-πονκ στο Αιγάλεω. Δεν ξέρουν ούτε θεωρεία ούτε πράξη και αυτό φαίνεται από την απουσία τους από την παραγωγή. Το μόνο που ξέρουν είναι να γκρινιάζουν να πάρουν δικαίωμα υπογραφής μπας και βγάλουν κανά φράγκο από καμιά αδειούλα. Στα δύσκολα θα δώσουν την μελέτη να την κάνει μηχανικός ………………………………………………………………Μάλλον δεν ζεις στη Ελλάδα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.